Ypsilon Golf Club Liberec

Místní pravidla

Místní pravidla:

 • 1. Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY!!!). Chráněné biozóny jsou považovány za vodní nebo podélné vodní překážky. Jsou značeny jako vodní překážky (červené nebo žluté kolíky s černým pruhem). Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za příčnou nebo podélnou vodní překážku, nebo existuje opodstatněný předpoklad, že je v takové chráněné biozóně ztracen, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1. Porušení pravidla: dvě trestné rány nebo ztráta jamky.
 • 2. Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu - jsou drenážní rýhy, odvodňovací kanály a rýhy (Prav. 25-1). Půda v opravě jsou všechna místa na hřišti ohraničená bílou čárou a označená modrými kolíky (např. nově vysázené stromy, nově opravené či oseté plochy apod.).
 • 3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2). Nepohyblivými závadami jsou veškeré zpevněné cesty, lavičky, veškeré součásti zavlažovacího systému (sprinklery, víka boxů, šachty apod.), vpusti.
 • 4. Balvany na hřišti (jamky č.3, 5, 7, 12, 14, 15, 17)jsou integrální součástí hřiště
 • 5. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1). Pohyblivými závadami jsou kameny v bankrech a vzdálenostní kolíky.
 • 6. Hranice hřiště (Pravidlo 27). Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a čárami - jamka č.1, 2, 3, 13,15 a 18..

 

Local Rules

 • 1. Environmentally Sensitive Areas - ESA (NO ENTRY and NO PLAY!!!). ESAs shall be deemed water hazards or lateral water hazards . They are marked as water hazard (using black stripped yellow or red stakes). If a ball is in an ESA, which has been declared a water hazard or if there is a reasonable assumption the ball has been lost in the ESA the player shall under penalty of one stroke proceed under Rule 26-1. Breach of the Rule: two-stroke penalty.
 • 2. Rule 25 - Abnormal Ground Conditions - are drainage channels and ditches )Rule 25-1). Ground Under Repair are deemed all places marked with a white line and blue stakes
 • 3. Immovable Obstructions (Rule 24-2). Immovable Obstructions shall be all roads, benches, all the parts of irrigation system (sprinklers, box covers, shafts etc.) inlets.
 • 4. Stones on the course (holes No. 3, 5, 7, 12, 14, 15, 17) are integral parts of the golf course.
 • 5. Movable Obstructions (Rule 24-1). Movable Obstructions shall be stones in bunkers and distant stakes.
 • 6. Out of Bounds (Rule 27). Out of Bounds is defined by reference to white stakes and lines - holes No.1, 2, 3, 13, 15 and 18.